Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu đáy bằng nhám

Còn hàng

Liên hệ
Bình cầu 1 cổ nhám 29 2000ml
Bình cầu 1 cổ nhám 29 1000ml
Bình cầu 1 cổ nhám 29 500ml
Bình cầu 1 cổ nhám 29 250ml
Bình cầu 1 cổ nhám 29 100ml
Bình cầu 1 cổ nhám 29 đáy bằng 100ml
Bình cầu 1 cổ nhám 29 đáy bằng 250ml
Bình cầu 1 cổ nhám 29 đáy bằng 500ml
Bình cầu 1 cổ nhám 29 đáy bằng 1000ml
Bình cầu 1 cổ nhám 24  1000ml
Bình cầu 1 cổ nhám 24  500ml
Bình cầu 1 cổ nhám 24  250ml
Bình cầu 1 cổ nhám 19
Bình cầu 1 cổ nhám 14
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956